Sme právnici, ktorých spája viera, že pravidlá a zákony majú platiť pre všetkých rovnako. Chceme tu byť tak dlho, ako nás budete potrebovať.

Karanténa počas pandémie koronavírusu

27.05.2020
Situácia sa môže zmeniť z dôvodu ďalších potrebných zmien súvisiacich s pandémiou koronavírusu.
Ako sa zorientovať v opatreniach súvisiacich s nariadenou karanténou? Aké povinnosti majú osoby, ktoré chcú absolvovať eKaranténu? Kto sa nemusí podrobiť nariadenej karanténe? Prečítajte si viac o karanténnych opatreniach v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19.

STRUČNÉ ZHRNUTIE POSLEDNÝCH ZMIEN:

S účinnosťou od 27/05/20 platí nasledovná výnimka z povinnej štátnej alebo inej karantény:

Výnimka pre osoby s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenska, ktoré sa vracajú z týchto krajín: Maďarsko, Poľsko, Česká republika, Rakúsko, Slovinsko, Chorvátsko, Nemecko, Švajčiarsko – sa rozširuje tak, že ich pobyt mimo územia SR nesmie presiahnuť pred návratom 48 hodín. Dodržanie tejto lehoty sú uvedené osoby povinné preukázať príslušníkovi policajného zboru pri hraničnej kontrole.

Recipročne platí táto výnimka aj pre osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na území Českej republiky alebo na území Maďarska, ktorí vstupujú na územie Slovenska hraničnými prechodmi na hraniciach medzi SR – ČR alebo na hraniciach medzi SR – Maďarsko, pokiaľ sa na území Slovenska nezdržia dlhšie ako 48 hodín.

UPOZORNENIE:

Aplikácia eKaranténa je zatiaľ spustená len v testovacej prevádzke a dostupná je zatiaľ len pre Android. Navyše, zatiaľ je možné ju aktivovať len na vybraných zahraničných prechodoch. Viaci informácií: https://korona.gov.sk/ekarantena/

Platí však, že smart domáca karanténa nahrádza povinnú karanténu v štátnom zariadení. Aj osoby, ktoré sa aktuálne nachádzajú v povinnej štátnej karanténe, si môžu nainštalovať aplikáciu eKaranténa a absolvovať zvyšok povinnej karantény v domácom prostredí.

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ TÝKAJÚCE SA KARANTÉNY

Kto všetko musí ísť do karantény? Čo to je karanténa a kto ju vykonáva?

Okrem zákonov prijatých v Národnej rade SR a nariadení a uznesení vlády SR je v tomto období pozorne čítať aj opatrenia a usmernenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ). Práve tieto predpisy regulujú ďalšie správanie osôb na Slovensku.

S účinnosťou od 18. marca až do odvolania tak platí povinnosť pre všetky osoby, ktoré v tomto období vstúpia na územie Slovenska, aby sa podriadili karanténnym opatreniam. Postupne sa tieto opatrenia upravujú, aktuálne od 21/05/20 platí nasledovný stav:

Všetky osoby (okrem výnimiek uvedených nižšie) po prekročení hraníc musia byť umiestnené v zariadeniach určených štátom (v období od 19. marca do 06. apríla bola povinnosť takejto izolácie viazaná na domáce prostredie). Tu musia zotrvať po dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky COVID-19 a až po zistení negatívneho výsledku sa takáto osoba premiestni do domácej izolácie (karantény), kde musí zotrvať v karanténe v celkovej súhrnnej dobe 14 dní. Povinná izolácia v domácom prostredí sa vzťahuje aj na všetky osoby žijúce s touto osobou v spoločnej domácnosti.

eKaranténa:

Namiesto povinnej izolácie v štátnych zariadeniach je možné absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí, avšak pri splnení týchto podmienok:

 • Osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenska sa už pri vstupe preukážu používaním aktivovanej mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie podľa § 60a ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. Táto aplikácia musí umožniť prístup k údajom mobilnej aplikácie o polohe smartfónu.

Potvrdenie aktivácie mobilnej aplikácie eKaranténa zabezpečí príslušný orgán Policajného zboru pri prechode štátnej hranice.

Ďalšie povinnosti pre osoby, ktoré majú absolvovať e-Karanténu:

 • Musí mať povolené prijímanie notifikácií na smartfóne, kde má nainštalovanú aplikáciu,
 • Musí mať povolenú funkciu rozpoznávania tváre pomocou fotoaparátu smartfónu,
 • Musí umožniť automatickú aktualizáciu aplikácie,
 • Musí povoliť smartfónu lokálne uložiť odfotografovanú tvár používateľa aplikácie,
 • Po prekročení štátnej hranice sa musí takáto osoba bezodkladne najkratšou cestou presunúť na miesto izolácie v domácom prostredí,
 • Izolácia v domácom prostredí sa nariaďuje po dobu 14 dní,
 • Najskôr na 5. deň sa musí takáto osoba podrobiť laboratórnej diagnostike RT-PCR na ochorenie COVID-19,
 • Zdržať sa konania, ktoré by znemožnilo používanie aplikácie alebo by viedlo k nesprávnemu fungovaniu aplikácie.

Osoba nachádzajúca sa v nariadenej domácej izolácii sa nesmie vzdialiť z domu (z miesta izolácie). Takáto osoba bude náhodne kontrolovaná, či sa nachádza doma – do smartfónu dostane signál, aby potvrdil, že je v blízkosti aplikácie a určitom časovom limite musí zaslaním svojej aktuálnej fotografie potvrdiť, že je doma aj so svojím mobilným zariadením. Ak sa človek vzdiali z domu, úrad verejného zdravotníctva dostane informáciu, že porušil domácu karanténu. Za to hrozí pokuta až do 1659 eur. Rovnaká pokuta hrozí aj vtedy, ak človek nereaguje na signály. 

Zároveň platí, že po dobu domácej izolácie sa izolácia (karanténa) nariaďuje aj osobám, ktoré žijú s osobami s nariadenou eKaranténou (ktorí pricestovali zo zahraničia) v spoločnej domácnosti.

Všetky osoby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť domácej izolácie, sú povinné sa bezodkladne telefonicky hlásiť na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva.

Ak ide o osobu mladšiu ako 16 rokov, musí dať jej zákonný zástupca súhlas.

Aj osoby, ktoré sa nachádzajú v štátnej karanténe, si od 26/05/20 môžu nainštalovať mobilnú aplikáciu eKaranténa. Potvrdenie aktivácie tejto aplikácie zabezpečí príslušník Policajného zboru v príslušnom zariadení. Takáto osoba sa presunie do domáceho prostredia bezodkladne a tam musí absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí v celkovej súhrnnej dobe 14 dní. Ak sa nepodrobili testu na ochorenie COVID-19 v štátnom zariadení, musia sa takému testu podrobiť najskôr na 5. deň od vstupu na územie Slovenska. Počas domácej izolácie sa táto nariaďuje aj osobám, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti.

Všetky osoby, ktoré vstúpia na územie Slovenskej republiky, sú povinné zároveň informovať svojho všeobecného lekára – a to telefonicky alebo elektronicky – o tom, že sa vrátili zo zahraničia. Lekár im na obdobie povinnej karantény vystaví doklad o práceneschopnosti (teda tzv. „PN-ku“). Ak človek nemá na území SR svojho všeobecného lekára, informuje miestne príslušného lekára samosprávneho kraja. V prípade maloletých treba informovať detského lekára dieťaťa.

Takto izolovaná osoba (v štátnom zariadení či v domácej karanténe) musí dodržiavať viaceré pravidlá:

 • Predovšetkým sa nesmie s nikým stretávať, nesmie cestovať a nesmie prijímať návštevy (teda vyhýbať sa sociálnym kontaktom). Každý, s kým sa stretne (to platí hlavne v domácom prostredí), musí zostať v karanténe s takouto osobou.
 • Zároveň je takáto osoba povinná sledovať svoj zdravotný stav, pričom sleduje najmä tieto príznaky: horúčka, kašeľ, dýchavičnosť. Ak sa objaví niektorý z týchto príznakov, bez meškania kontaktuje telefonicky buď zodpovednú osobu v karanténnom zariadení, alebo v prípade domácej izolácie príslušného ošetrujúceho lekára a regionálny úrad verejného zdravotníctva. Následne sa musí podrobiť vyšetreniu na COVID-19.

Nerešpektovanie tohto opatrenia sa považuje za priestupok a príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva môže takejto osobe uložiť pokutu až do výšky 1.659 eur. V blokovom konaní môžu orgány Policajného zboru a obecnej polície uložiť pokutu za nerešpektovanie tohto opatrenia vo výške do 1.000 eur.

VÝNIMKY

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva však stanovuje aj určité výnimky, a to jednak výnimky z povinnosti absolvovať izoláciu v zariadeniach určených štátom, ako aj výnimky z celkovej povinnosti absolvovať nariadenú izoláciu.

 1.  

Namiesto štátnych zariadení absolvujú povinnú izoláciu v domácom prostredí tieto osoby:

 • Maloletí, ktorí pricestovali bez sprievodu dospelej osoby (napr. študenti stredných škôl, ktorí boli na študijnom pobyte v zahraničí),
 • Tehotné ženy,
 • Osoby nad 75 rokov,
 • Osoby s obmedzenou schopnosťou orientácie a pohybu,
 • Osoby s inými závažnými diagnózami, napr. onkologické, psychiatrické ochorenie, ťažká porucha imunity, osoby s osobitnými výživovými potrebami, osoby s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdca a ciev, osoby s metabolickými poruchami, osoby s epilepsiou, osoby s mentálnou poruchou, zdravotne ťažko postihnuté osoby, osoby s ochorením, ktoré si vyžaduje pokračujúcu injekčnú liečbu v pravidelných intervaloch… (tieto osoby sa musia preukázať originálom a kópiou potvrdenia od lekára opatreného pečiatkou a podpisom, že ich zdravotný stav spadá pod tieto zdravotné obmedzenia)
 • A osoby im blízke a sprevádzajúce vyššie uvedené osoby v dobe prekročenia štátnych hraníc SR.

Tieto osoby sú však povinné:

 • Pri vstupe na územie SR predložiť v dvoch vyhotoveniach (originál a kópia) výsledok negatívneho testu RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie staršie ako 96 hodín – táto povinnosť sa nevzťahuje na maloletých, ktorí pricestovali bez sprievodu, ani na osoby s diplomatickými výsadami a imunitou. Táto povinnosť sa nevzťahuje ani na osoby mladšie ako 3 roky.
 • absolvovať izoláciu v domácom prostredí po dobu 14 dní, pričom spolu s nimi musia domácu izoláciu absolvovať aj osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti,
 • bezodkladne telefonicky alebo elektronicky informovať svojho všeobecného lekára alebo pediatra, resp. miestne príslušnému lekárovi samosprávneho kraja (ak človek nemá svojho všeobecného lekára v SR), lekár im vystaví PN
 • bezodkladne telefonicky sa hlásiť na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva(RÚVZ). RÚVZ nesídli v každom okresnom meste, spolu ich je 36, takže svoju pôsobnosť zvyčajne vykonávajú pre viac okresov. Sídla a územné obvody RÚVZ sú dostupné tu.
 1.  

Ďalšia skupina osôb, ktoré sa nemusia podrobiť povinnej izolácii:

 • Vodiči nákladnej dopravy, ktorí vstupujú na Slovensko za účelom prepravy, nakladania alebo vykladania tovaru,
 • Posádky lodnej nákladnej dopravy, ktorí vstupujú na Slovensko za účelom prepravy, nakladania alebo vykladania tovaru,
 • Posádky lietadla alebo letecký personál, ktorí zotrvajú na palube lietadla, okrem vykonania predletovej prípravy a naloženia alebo vyloženia leteckého nákladu, ako aj tých posádok a personálu, ktorí vykonávajú lety na humanitárne účely, technické a premiestňovacie lety, ako aj repatriačné lety,
  • títo vyššie uvedení sa preukážu potvrdením od zamestnávateľa v štátnom jazyku SR alebo osvedčením pre pracovníkov v medzinárodnej doprave – podľa prílohy č. 3 oznámenia EK o uplatňovaní zelených jazdných pruhov (Green Lanes)
 • Vodiči a posádky osobnej autobusovej dopravy, ktorí vykonávajú prepravu repatriovaných osôb na územie Slovenska,
 • Rušňovodičov, vozmajstrov, vlakové čaty a obslužných pracovníkov v železničnej nákladnej doprave, ktorí vstupujú na územie Slovenska za účelom zabezpečenia prepravy medzinárodných nákladných vlakov,
 • Vodičov a posádky nákladnej dopravy, leteckej, lodnej nákladnej dopravy, železničnej, ktorí cestujú inými spôsobmi dopravy na miesto, kde majú začať vykonávať nákladnú dopravu,
 • Vodiči a posádky zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta alebo prevoz orgánov na transplantáciu, krvi a krvných náhrad,
 • Zamestnancov pohrebných služieb,
 • Po odsúhlasení ministerstvom zdravotníctva: osoby, ktoré prichádzajú a odchádzajú do/zo SR za účelom zabezpečenia liečby svojich vážnych zdravotných stavov alebo im blízkych osôb,
 • Po odsúhlasení ministerstvom vnútra alebo ministerstvom obrany: tranzit príslušníkov policajných zborov prechádzajúcich územím SR na plnenie úloh vyplývajúcich z členstva v EÚ, príslušníkov ozbrojených síl a NATO,
 • Po odsúhlasení ministerstvom vnútra: tranzit štátnych príslušníkov členských štátov EÚ vracajúcich sa do domovskej krajiny a prechádzajúcich územím Slovenska bez zastavenia.
 • Osoby s diplomatickými výsadami a imunitou,
 • Po odsúhlasení Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitosti SR na zamestnancov medzinárodných organizácií, medzinárodných finančných inštitúcií a inštitúcií EÚ, ktorí majú v SR miesto výkonu práce + ich rodinní príslušníci,
 • Poslanci Európskeho parlamentu zvolení v SR + ich rodinní príslušníci,
 • Osoby, vyslané na zastupiteľský úrad Slovenska, ktoré vstupujú na územie SR počas a po skončení vyslania v cudzine + ich rodinní príslušníci,
 • Po odsúhlasení ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka aj osoby zabezpečujúce servis a údržbu poľnohospodárskej techniky, posádky a ich sprievod v období 01/06/20 – 30/10/20
 • Osoby, ktoré vstupujú na územie SR z dôvodu realizácie právoplatného súdneho rozhodnutia vo veci vykonávania striedavej starostlivosti rodičov o maloleté dieťa, prípadne práva styku s maloletým dieťaťom – musia sa však preukázať právoplatným rozhodnutím súdu alebo rodičovskou dohodou a zároveň informovať Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže o zámere vstupu na územie SR z tohto dôvodu

Tieto osoby musia v prípade akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia telefonicky kontaktovať svojho všeobecného lekára, resp. na číslo 112.

Aj vyššie uvedené osoby, ktoré vykonávajú niektoré z povolaní súvisiacich s dopravou, pohrebníctvom a zdravotníctvom, sa však mimo služby musia zdržiavať v domácej izolácii, pokiaľ je to možné, mimo osôb, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti. Okrem toho musia pri práci dodržiavať prísne opatrenia: minimalizovať kontakt s inými osobami, používať osobné ochranné pracovné prostriedky (v prípade pracovníkov pohrebných služieb aj respirátory), mať vo vozidle rukavice a dezinfekčné prostriedky na pravidelné čistenie rúk.

 1.  

Tretia výnimka platí pre osoby žijúce v prihraničných oblastiach, čo znamená vo vzdialenosti max. 30 km od štátnej hranice Slovenska. Títo tzv. pendleri môžu cestovať cez hranice bez povinnej karantény za predpokladu, že majú vykonávajú pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah, alebo ak majú miesto výkonu práce ako SZČO v prihraničných oblastiach (do 30 km) a majú o tom potvrdenie od zamestnávateľa alebo potvrdenie o takomto výkone práce.

Výnimka platí aj pre neplnoleté dieťa, pre ktoré je táto osoba (žijúca v prihraničnej oblasti mimo SR) zákonným zástupcom, ak prekračuje hranicu v jeho sprievode.

 1.  

Ďalšia výnimka platí pre pracovníkov, ktorí majú pracovnoprávny alebo obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce ako SZČO v Českej republike alebo v Rakúsku ako zdravotnícky pracovník alebo opatrovateľ, vedecko-výskumný pracovník, pedagogický zamestnanec alebo sezónny pracovník v poľnohospodárskom alebo potravinárskom odvetví, a to vo vzdialenosti viac ako 30 km po pozemnej komunikácii od hraničného priechodu) a zároveň ide o osoby, ktoré majú na Slovensku trvalý pobyt alebo prechodný pobyt. Musia sa však preukázať potvrdením od zamestnávateľa a tiež negatívnym testom RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starším ako 96 hodín.

 1.  

V odôvodnených prípadoch môže výnimku udeliť Úrad verejného zdravotníctva na základe odôvodnenej písomnej žiadosti člena vlády SR v jeho pôsobnosti. Podmienkou však je, že takáto osoba sa preukáže negatívnym testom RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starším ako 96 hodín. ÚVZ SR môže na základe odôvodnenej písomnej žiadosti člena vlády SR udeliť výnimku z predloženia negatívneho testu.

 1.  

Výnimka platí tiež pre osoby – žiakov a študentov, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v SR a navštevujú / študujú / uchádzajú sa o štúdium na materskej/základnej/strednej/vysokej škole v ČR, v Poľsku, v Maďarsku alebo v Rakúsku, a to vrátane jednej sprevádzajúcej osoby. Musia sa preukázať potvrdením.

Ak ich pobyt v týchto krajinách nepresiahne 24 hod., sú povinné sledovať svoj zdravotný stav a v prípade príznakov respiračného ochorenia bezodkladne oznámiť túto skutočnosť telefonicky všeobecnému lekárovi / pediatrovi, resp. na číslo 112.

Ak ich pobyt presiahne 24 hod., sú tieto osoby najskôr na 5. deň od vstupu na územie SR podrobiť sa laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 a v prípade pozitívneho výsledku oznámiť svojmu všeobecnému lekárovi (pediatrovi) a miestne príslušnému RÚVZ. Pod dobu do zistenia negatívneho výsledku sa musia zdržiavať v domácej izolácii.

Rovnako platí výnimka aj pre žiakov / študentov, ktorí prichádzajú na územie SR vykonať prijímacie skúšky, záverečné skúšky, iné skúšky, zápis do škôl v SR, alebo vypratať osobné veci z internátov / ubytovacích zariadení, a to vrátane jednej sprevádzajúcej osoby. Musia mať o tom potvrdenie. Okrem toho musia mať výsledok negatívneho testu RT-PCR nie starší ako 96 hodín.

Výnimka sa tiež vzťahuje na osoby, ktoré majú štatút žiaka (základnej alebo strednej školy) alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia a nedovŕšili 26 rokov a zároveň majú pobyt (trvalý alebo prechodný) v Slovenskej republike a zúčastnili sa tréningového procesu ako riadni členovia športového klubu v Českej republike, v Poľsku, v Maďarsku alebo v Rakúsku. Musia mať o tom potvrdenie. Táto výnimka sa vzťahuje aj na jednu sprevádzajúcu osobu.

 1.  

Výnimku majú aj osoby, ktoré žijú v SR (trvalý alebo prechodný pobyt) a poskytujú neodkladnú starostlivosť blízkym rodinným príslušníkom na území susedného štátu, ktorí nie sú schopní sa sami o seba postarať. Osoba, ktorá takto prekračuje hranicu, musí sa preukázať potvrdením o neodkladnej starostlivosti od lekára blízkeho rodinného príslušníka + čestným prehlásením o rodinnom vzťahu. Dokumenty musia byť v slovenskom jazyku alebo v českom.

Ak budú tieto osoby v susedných krajinách viac ako 24 hodín, musia sa preukázať výsledkom negatívneho testu RT-PCR nie starším ako 96 hodín.

Podobne platí výnimka pre osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt v susednom štáte a musia poskytovať neodkladnú starostlivosť blízkym rodinným príslušníkom na území SR, ktorí nie sú schopní sa sami o seba postarať. Taká osoba sa však musí v každom prípade preukázať negatívnym testom RT-PCR nie starším ako 96 hodín.

 1.  

Výnimku majú aj osoby, ktoré žijú v SR (trvalý alebo prechodný pobyt) a obhospodarujú pozemky nachádzajúce sa na území Českej republiky, Maďarska, Rakúska alebo Poľska do vzdialenosti 10 km od štátnej hranice. A tiež pre osoby, ktoré majú pobyt (trvalý alebo prechodný) v susednom štáte a obhospodarujú pozemky na území SR do vzdialenosti 10 km od hranice.

Musia mať hodnoverný doklad (napr. list vlastníctva, zmluvu o nájme poľnohospodárskej pôdy).

Tieto osoby sa nemusia preukazovať testom RT-PCR, ale musia sledovať svoj zdravotný stav a v prípade príznakov respiračného ochorenia musia telefonicky kontaktovať svojho všeobecného lekára alebo na číslo 112.

 1.  

Výnimku majú osoby s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenska, ktorí sa vracajú z týchto krajín: Maďarsko, Poľsko, Česká republika, Rakúsko, Slovinsko, Chorvátsko, Nemecko, Švajčiarsko – ak ich pobyt mimo územia SR nepresiahol pred návratom dobu 48 hodín.

Dodržanie tejto lehoty sú uvedené osoby povinné preukázať príslušníkovi policajného zboru pri hraničnej kontrole.

Tieto osoby musia pred odchodom vyplniť formulár o čase opustenia územia, ktorý na hraničnom priechode potvrdí polícia. Formulár je dostupný na stránke ministerstva vnútra.

Okrem toho sa táto výnimka rozširuje aj na ďalšie osoby: Osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na území Českej republiky alebo na území Maďarska, ktorí vstupujú na územie Slovenska hraničnými prechodmi na hraniciach medzi SR – ČR alebo na hraniciach medzi SR – Maďarsko, pokiaľ sa na území Slovenska nezdržia dlhšie ako 48 hodín.

Ďalšie články

Pre koho platí povinná ochrana tváre a pre koho nie?
12.06.2020
Viac...
Som podnikateľ a kvôli korone nemôžem dodržať svoje záväzky – Váš námet
22.05.2020
Viac...
Budú mať rodičia nárok na OČR v čase pandémie aj počas letných prázdnin?
21.04.2020
Viac...
Zobraziť všetky články