Sme právnici, ktorých spája viera, že pravidlá a zákony majú platiť pre všetkých rovnako. Chceme tu byť tak dlho, ako nás budete potrebovať.

Odpustenie platenia odvodov do sociálnej poisťovne v čase pandémie

05.05.2020
Národná rada SR schválila novelu zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení[1], ide o v poradí tretí lex korona[2], ktorý nadobudol účinnosť 25.04.2020. Novela sa okrem iného významným spôsobom dotkla aj oblastí odvodov odvádzaných do sociálnej poisťovne za mesiac apríl 2020.

Novela zákona bola prijatá s účelom zmiernenia ekonomických dopadov na odvádzateľov poistného na sociálne poistenie ako reakcia na aktuálnu situáciu týkajúcu sa šírenia ochorenia Covid-19.

V zásade novela prináša odpustenie platenia odvodov do sociálnej poisťovne za mesiac apríl.

Odpustenie odvodov sa vzťahuje na:

  • zamestnávateľa
  • povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO)

ktorí v mesiaci apríl 2020 najmenej na 15 dní uzatvorili prevádzky na základe jedného z opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia vydaného v súvislosti s pandémiou koronavírusu.

Z uvedeného vyplýva, že novela sa netýka všetkých zamestnávateľov a SZČO plošne, ale len tých, ktorí museli svoje prevádzky zavrieť na základe rozhodnutia hygienika. Ak mal zamestnávateľ alebo SZČO zatvorenú prevádzku na základe svojho vlastného rozhodnutia, nárok na odpustenie platenia odvodov do sociálnej poisťovne mať nebude.

Zamestnávateľ alebo SZČO musia zatvorenie prevádzok aj zdokladovať. Uzatvorenie prevádzky musí zamestnávateľ alebo SZČO preukázať čestným vyhlásením, ktoré predloží Sociálnej poisťovni najneskôr do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý nie je povinná zaplatiť poistné, t.j. za apríl 2020 ho predloží najneskôr do 11. mája 2020, s prihliadnutím na to, že 8. mája 2020 je štátny sviatok.

Sociálna poisťovňa prijímanie žiadostí upravila 6. mája 2020 tak, že firmy alebo SZČO, ktoré mali v apríli uzavretú najmenej 15 dní aspoň jednu prevádzku, majú na podanie žiadostí 12 dní, a teda posledný termín na podanie je 18. máj 2020.

Dôležitou skutočnosťou v súvislosti s odpustením platenia odvodov do sociálnej poisťovne je, že sa automaticky neodpúšťa platenie všetkých odvodov hradených zamestnávateľom za zamestnanca.  K odpusteniu dochádza len v súvislosti s platením odvodov do sociálnej poisťovne, čo predstavuje 25,20% z hrubej mzdy zamestnanca. Odpustenie odvodov sa netýka odvádzania platieb poistného do zdravotnej poisťovne (10% z hrubej mzdy zamestnanca). Povinnosť odviesť za zamestnanca platbu poistného do zdravotnej poisťovne tak ostáva zachovaná.

Zároveň odklad odvodov sa týka len tej časti odvodov, ktoré platia zamestnávatelia za seba. Pri odvodoch za zamestnancov (13,4 %) žiadny odklad neplatí. Zamestnávateľ je povinný poistné za zamestnancov i naďalej odvádzať či už do sociálnej ako aj do zdravotnej poisťovne. Zamestnávateľ je naďalej povinný tieto platby odviesť v riadnom termíne splatnosti.

V prípade SZČO ide taktiež o odpustenie iba odvodov platených do sociálnej poisťovne. SZČO sú povinné aj naďalej uhrádzať poistné do zdravotnej poisťovne v riadnom termíne, a to do 11. mája 2020.

Nezaplatenie odpusteného poistného nemá vplyv na nárok na nemocenskú alebo dôchodkovú dávku.

O odpustenie platenia odvodov môžu zamestnávatelia a aj SZČO požiadať  prostredníctvom čestného vyhlásenia online alebo tlačenou formou

Novela zákona stanovuje, že vláda môže v súvislosti s krízovou situáciou určiť aj ďalšie obdobie, za ktoré zamestnávateľ alebo SZČO nebudú povinní zaplatiť poistné. Na základe tohto ustanovenia môžeme predpokladať, že v prípade pretrvávajúcej krízovej situácie by sa mohlo toto odpustenie vzťahovať aj na ďalšie mesiace. Definitívne však o tom musí rozhodnúť vláda.

[1] https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/461/20200425
[2] https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/95/20200425.html

Ďalšie články

Nechcem chodiť do práce kvôli strachu z nákazy koronavírusom, ale práca z domu nie je možná
01.04.2020
Viac...
Ako je to s odkladom exekučného konania počas pandémie? – Váš námet
22.05.2020
Viac...
Obmedzenia počas Veľkej noci
08.04.2020
Viac...
Zobraziť všetky články