Sme právnici, ktorých spája viera, že pravidlá a zákony majú platiť pre všetkých rovnako. Chceme tu byť tak dlho, ako nás budete potrebovať.

Plynie počas OČR výpovedná lehota? – Váš námet

22.05.2020
Situácia sa môže zmeniť z dôvodu ďalších potrebných zmien súvisiacich s pandémiou koronavírusu.
Výpoveď som dostala k 31.03.2020 počas OČR. Stále som doma na OČR. Výpovedná lehota by mi mala končiť 31.05.2020. Je to v súlade s právnym poriadkom?

Odpoveď:

Čas plynutia OČR v bežnej situácii Zákonník práce nepovažuje za tzv. „ochrannú dobu“.  Vo všeobecnosti preto platí, že čerpanie OČR nemá vplyv na plynutie výpovednej doby.

Situácia sa však v dôsledku pandémie vo vzťahu k OČR zmenila.

Parlament prijal v súvislosti s riešením dopadov pandémie COVID-19, okrem iného aj s cieľom udržať zamestnanosť, novelu Zákonníka práce, ktorá dáva odpoveď aj na otázku o plynutí výpovednej doby počas čerpania tzv. pandemického OČR. Novela zákona je účinná od 04.04.2020.

Kľúčovým na zodpovedanie tejto otázky je § 250b ods. 5 Zákonníka práce, podľa ktorého „Zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci aj počas jeho dôležitej osobnej prekážky v práci, ktorou je karanténne opatrenie alebo izolácia; za tento čas nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Zamestnanec, ktorý má dôležitú osobnú prekážku v práci z dôvodu karanténneho opatrenia, izolácie, osobného a celodenného ošetrovania chorého člena rodiny podľa osobitného predpisu alebo osobnej a celodennej starostlivosti o fyzickú osobu podľa osobitného predpisu, sa na účely § 64 posudzuje ako zamestnanec, ktorý je uznaný dočasne za práceneschopného….“[1]

Uvedené ustanovenie jednak znamená, že počas plynutia pandemického OČR zamestnanec nemôže dostať výpoveď a ak ju dostal pred čerpaním pandemického OČR, výpovedná doba sa predlžuje až do ukončenia tejto OČR.  Tieto zmeny budú platiť nielen v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ale ešte aj počas dvoch mesiacov po ich odvolaní.

S prihliadnutím na to, že ste výpoveď dostali 31.03.2020, teda v čase, keď neplatil zákaz výpovede počas OČR, výpoveď platí a od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede Vám začala plynúť výpovedná lehota (teda od 1.4.2020). Výpovedná doba Vám ale uplynie až dňom ukončenia čerpania pandemického OČR.

[1] https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/311/20200404

Ďalšie články

Pracujem z domácnosti bez obmedzení, zamestnávateľ mi chce platiť len 80% platu
28.04.2020
Viac...
Ako je to s odkladom exekučného konania počas pandémie? – Váš námet
22.05.2020
Viac...
HOMEOFFICE alebo za akých podmienok môžem robiť z domu
14.04.2020
Viac...
Zobraziť všetky články