Sme právnici, ktorých spája viera, že pravidlá a zákony majú platiť pre všetkých rovnako. Chceme tu byť tak dlho, ako nás budete potrebovať.

Pracovný úraz a skončenie pracovného pomeru

19.06.2020
Dobrý deň, 24.3.2020 som mala v zamestnaní pracovný úraz, ktorý som liečila do 28.4.2020. Zamestnávateľ mi nepredĺžil pracovnú zmluvu. Od 1.4.2020 som dostala výpoveď. Je tento postup v poriadku, aj keď sa mi stal pracovný úraz? Mohol mi zamestnávateľ dať výpoveď?

Odpoveď:

Pre nájdenie odpovede na Vašu otázku je kľúčové si najprv zodpovedať, či Váš pracovný pomer skončil uplynutím doby – teda či ste mali pracovnú zmluvu na dobu určitú alebo či ste mali pracovnú zmluvu na dobu neurčitú a zamestnávateľ Vám dal skutočne výpoveď.  Z Vášho podnetu táto skutočnosť nie je zrejmá.

Podľa §59 ods. 2 Zákonníka práce pracovný pomer dohodnutý na určitú dobu sa skončí uplynutím dohodnutej doby. V prípade, ak Váš pracovný pomer bol dohodnutý na určitú dobu do 01.04.2020, týmto dátumom Váš pracovný pomer zanikol. Na tento zánik nemá vplyv ani skutočnosť, že ste ako zamestnanec boli pred uplynutím tejto doby v tzv. „ochrannej dobe“, to znamená, že ste boli práceneschopná alebo ste poberali pandemickú OČR. Čerpanie PN-ky, prípadne v čase núdzového stavu aj čerpanie pandemického OČR, nemá vplyv na predlžovanie pracovných zmlúv na dobu určitú.

V prípade, ak máte zmluvu na dobu neurčitú,  vo vzťahu k výpovedi podľa Zákonníka práce platia nasledujúce pravidlá:

Vo všeobecnosti platí zákaz výpovede zamestnanca, ktorý je v tzv. „ochrannej dobe“. To znamená, že ak ste v dôsledku pracovného úrazu boli práceneschopná, boli ste na PN-ke, zamestnávateľ Vám počas plynutia tejto ochrannej doby nemôže dať výpoveď. Pracovný pomer aj naďalej trvá. Ak ste dostali výpoveď počas práceneschopnosti, ide o neplatnú výpoveď a jej neplatnosť môžete napadnúť na súde. Neplatnosť skončenia pracovného pomeru môže zamestnanec uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť.

Zákonník práce tiež v súvislosti s pracovným úrazom vo vzťahu k výpovedi v § 76 upravuje tzv. odstupné. Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou z dôvodov, že zamestnanec nesmie vykonávať prácu pre pracovný úraz, chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné v sume najmenej desaťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku. To neplatí, ak bol pracovný úraz spôsobený tým, že zamestnanec svojím zavinením porušil právne predpisy alebo ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hoci s nimi bol riadne a preukázateľne oboznámený a ich znalosť a dodržiavanie sa sústavne vyžadovali a kontrolovali, alebo pracovný úraz si spôsobil zamestnanec pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a zamestnávateľ nemohol pracovnému úrazu zabrániť.

Dané ustanovenie o odstupnom by sa vzťahovalo na Váš prípad iba vtedy, ak by Vám bola zo strany zamestnávateľa daná výpoveď alebo ak by pracovný pomer medzi Vami a zamestnávateľom skončil dohodou z dôvodov, že naďalej po skončení práceneschopnosti už nemôžete vykonávať prácu pre pracovný úraz. Zamestnancovi, ktorému sa stal pracovný úraz jeho zavinením, nárok na toto odstupné nevzniká.

V súvislosti s pracovným úrazom bez ohľadu na to, či ste mali uzatvorenú pracovnú zmluvu na dobu určitú alebo dobu neurčitú, platí vo všeobecnosti zodpovednosť zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze podľa § 195 a nasl. Zákonníka práce. Ak u zamestnanca došlo pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním k poškodeniu zdravia (pracovný úraz), zodpovedá za škodu tým vzniknutú zamestnávateľ, u ktorého bol zamestnanec v čase pracovného úrazu v pracovnom pomere. V zmysle uvedeného, máte možnosť požadovať od zamestnávateľa v prípade preukázaného pracovného úrazu náhradu škody, ktorá Vám vznikla.

Ďalšie články

Som podnikateľ a kvôli korone nemôžem dodržať svoje záväzky – Váš námet
22.05.2020
Viac...
Odpustenie platenia odvodov do sociálnej poisťovne v čase pandémie
05.05.2020
Viac...
Má rodič v čase pandémie povinnosť vyučovať dieťa doma? Ak áno, za akých okolností? Má povinnosť zabezpečiť online komunikáciu s učiteľom?
29.04.2020
Viac...
Zobraziť všetky články