Sme právnici, ktorých spája viera, že pravidlá a zákony majú platiť pre všetkých rovnako. Chceme tu byť tak dlho, ako nás budete potrebovať.

Som podnikateľ a kvôli korone nemôžem dodržať svoje záväzky – Váš námet

22.05.2020
Situácia sa môže zmeniť z dôvodu ďalších potrebných zmien súvisiacich s pandémiou koronavírusu.
Mám firmu, ale kvôli tomu, že sa život počas koronavírusu zastavil, mám problém uhrádzať svoje záväzky. Mám nejaké možnosti?

Odpoveď:

(Zmeny platné od 12. mája 2020)

Podnikateľ so sídlom / miestom podnikania na území Slovenska môže požiadať o dočasnú ochranu súdu na prekonanie nepriaznivých následkov nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19 na podnikateľov prevádzkujúcich podnik. Ide tak o právnické osoby, ako aj fyzické osoby – podnikateľov. Dočasná ochrana môže trvať do 01. októbra 2020 alebo podľa rozhodnutia súdu, prípadne zanikne, ak o jej ukončenie požiada podnikateľ pod dočasnou ochranou.

Túto možnosť nemajú všetci, nevzťahuje sa napríklad na: banky, inštitúcie elekronických peňazí, poisťovne, zaisťovne, zdravotné poisťovne, správcovské spoločnosti, obchodníka s cennými papiermi, dôchodkové spoločnosti, platobné inštitúcie a podobne.

O dočasnej ochrane rozhodujú štyri okresné súdy:

  • OS Trnava pre obvod Krajského súdu v Trnave a Krajského súdu v Bratislave
  • OS Žilina pre obvod Krajského súdu v Žiline a Krajského súdu v Trenčíne,
  • OS Banská Bystrica pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici a Krajského súdu v Nitre,
  • OS Prešov pre obvod Krajského súdu v Prešove a Krajského súdu v Košiciach.

!! Súdy sú miestne príslušné podľa miesta sídla právnickej osoby v čase podania žiadosti, resp. podľa miesta podnikania. Ak podnikateľ podá žiadosť na súd, ktorý nie je príslušný, na žiadosť sa nebude prihliadať!

Žiadosť sa podáva prostredníctvom formulárov dostupných na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

Právnické osoby musia žiadosť podávať elektronicky autorizovanú žiadateľom alebo jeho zástupcom, inak sa na ňu neprihliada. Fyzická osoba – podnikateľ môže žiadosť podať aj osobne alebo poštou. Podpis nemusí byť úradne osvedčený, k žiadosti sa však musí pripojiť kópia platného občianskeho preukazu.

Dočasnú ochranu nedostane automaticky každý podnikateľ, ktorý o ňu požiada. Predovšetkým, musí ísť o podnikateľa, ktorý sleduje účel dočasnej ochrany z dôvodu značného zvýšenia počtu pohľadávok po lehote splatnosti alebo značného poklesu svojich tržieb v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019 (resp. vo februári 2020), ktoré podstatne ohrozujú prevádzkovanie podniku. Rozhodujúcim dátumom je 12. marec 2020. K tomuto termínu nesmie byť podnikateľ v úpadku, ani k nemu nesmie prebiehať exekučné konanie kvôli jeho podnikateľskej činnosti, či výkon záložného práva.

O dočasnej ochrane bezodkladne rozhodne súd tak, že vydá potvrdenie o jej poskytnutí. Informácia o poskytnutí dočasnej ochrany sa uverejní v Obchodnom vestníku. Dočasná ochrana sa považuje za poskytnutú v deň nasledujúci po dni zverejnenia vo vestníku.

Podrobnosti sú uvedené v zákone č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii, prípadne na stránke ministerstva spravodlivosti. 

Ďalšie články

Mimoriadna situácia a núdzový stav
01.04.2020
Viac...
Pre koho platí povinná ochrana tváre a pre koho nie?
12.06.2020
Viac...
Obmedzenia počas Veľkej noci
08.04.2020
Viac...
Zobraziť všetky články