Sme právnici, ktorých spája viera, že pravidlá a zákony majú platiť pre všetkých rovnako. Chceme tu byť tak dlho, ako nás budete potrebovať.

Zatvorená prevádzka a prideľovanie práce – Váš námet

19.06.2020
Je nutné, ak je hotel zatvorený z dôvodu koronavírusu, aby zamestnanci chodili do práce upratovať priestory? Zamestnávateľ dostáva príspevok od štátu na náhradu mzdy zamestnancov vo výške 80 % – sú zamestnanci v tomto prípade povinní odpracovať 80% pracovného fondu? Mám ako zamestnanec povinnosť odrobiť 6 hodín za čas, keď má zamestnávateľ zatvorenú prevádzku a dostáva príspevok od štátu? Ak zamestnanci neodrobia 80 % pracovného fondu, teda zamestnávateľom nariadených 6 hodín denne, môže im zamestnávateľ jednostranne krátiť dovolenku?

Odpoveď:

Štát v súvislosti so zmiernením dopadov pandémie koronavírusu na zamestnanosť zaviedol aj možnosť zamestnávateľa žiadať príspevok na náhradu miezd, ak v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu uzatvoril prevádzku. Oprávneným žiadateľom príspevku je zamestnávateľ (okrem subjektov verejnej správy), ktorý v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie udrží pracovné miesta aj tom v prípade, že musel zavrieť alebo obmedziť svoju prevádzku. 

Cieľovou skupinou tohto príspevku sú zamestnanci, ktorým zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce).  

Zákonník práce stanovuje, že ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu celkom alebo z časti pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa ako dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, patrí zamestnancovi náhrada mzdy iba v sume 80 % jeho priemerného zárobku, najmenej však v sume minimálnej mzdy [1]. Za bežných okolností zamestnávateľ, ktorý by nemohol prideľovať prácu zamestnancovi z dôvodu prekážok na jeho strane, by musel zamestnancovi nahradiť mzdu v sume jeho priemerného zárobku. 

Ak zamestnávateľ obmedzil svoju činnosť, neznamená to, že všetci jeho zamestnanci nemôžu úplne alebo z časti vykonávať svoju prácu. Toto ustanovenie sa netýka výkonu práce tých zamestnancov, ktorí aj napriek obmedzeniu niektorých činností zamestnávateľa, naďalej vykonávajú plnohodnotne svoju prácu (z domu, či na pracovisku).

Z vyššie uvedeného vyplýva, že ak zamestnanec plnohodnotne naďalej vykonáva svoju prácu, má nárok na plnú mzdu dohodnutú v pracovnej zmluve. Iba samotné zastavenie alebo obmedzenie prevádzky nie je samo osebe dôvodom na vyplácanie náhrady mzdy zamestnanca z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa, resp. podkladom zamestnávateľa pre žiadanie príspevku na mzdu zamestnanca od štátu.

Ak zamestnávateľ obmedzil svoju činnosť z dôvodu šírenia koronavírusu, je povinný pri každom zamestnancovi osobitne posudzovať, ako toto obmedzenie činnosti ovplyvnilo výkon jeho práce.  Ak zamestnávateľ ďalej riadne prideľoval prácu niektorému zamestnancovi, tomu patrí riadna mzda a nie náhrada mzdy.  

Váš zamestnávateľ je v zmysle vyššie uvedeného oprávnený zadávať Vám prácu v zmysle pracovnej zmluvy aj napriek skutočnosti, že v dôsledku pandémie má obmedzenú alebo zastavenú prevádzku. Vy ako zamestnankyňa ste povinná nariadenú prácu vykonať. Tým, že Vám Váš zamestnávateľ od 05.05.2020 nariadil nástup na pracovisko a zadal Vám prácu podľa pracovnej zmluvy na 6 hodín za tieto odpracované hodiny Vám patrí riadna mzda. Za zvyšné hodiny, ktoré máte podľa pracovnej zmluvy odpracovať, a ktoré ste neodpracovali, je zamestnávateľ povinný Vám zaplatiť náhradu mzdy z dôvodu prekážok v práci na strane zamestnávateľa podľa § 250b Zákonníka práce vo výške 80% Vašej priemernej mzdy. 

Zároveň za tieto hodiny, za ktoré Vám bola poskytnutá náhrada mzdy, môže zamestnávateľ požadovať od štátu príspevok. Zamestnávateľ v žiadosti o tento príspevok za každý mesiac a každého zamestnanca uvádza presný počet hodín prekážok v práci. 

Zamestnávateľ si môže uplatniť príspevok na náhradu mzdy od štátu v plnom rozsahu len za zamestnanca, ktorému v danom mesiaci vôbec nepridelil žiadnu prácu. 

Ak Vám zamestnávateľ prácu začal na určitý počet hodín prideľovať, je zrejmé, že tieto prekážky na jeho strane aspoň z časti odpadli, a vy tak za odpracované hodiny máte nárok na riadnu mzdu. Voči Vám ako zamestnancovi totiž odpadla prekážka na strane zamestnávateľa, keďže môžete v určitom rozsahu riadne vykonávať prácu podľa pracovnej zmluvy. 

V súvislosti s nariadením dovolenky vo všeobecnosti čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom. V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a počas dvoch mesiacov po ich odvolaní je však čerpanie dovolenky zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi najmenej sedem dní vopred, a ak ide o nevyčerpanú dovolenku z predchádzajúceho roka, najmenej dva dni vopred. Toto obdobie môže byť skrátené so súhlasom zamestnanca.

[1] https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/311/20200404#

Ďalšie články

Ako možno „vypnúť Slovensko“?
06.04.2020
Viac...
Obmedzenia počas Veľkej noci
08.04.2020
Viac...
Pre koho platí povinná ochrana tváre a pre koho nie?
12.06.2020
Viac...
Zobraziť všetky články