Sme právnici, ktorých spája viera, že pravidlá a zákony majú platiť pre všetkých rovnako. Chceme tu byť tak dlho, ako nás budete potrebovať.

Musím zostať doma, lebo som rodič predškoláka/školáka

01.04.2020
Situácia sa v priebehu nasledujúcich dní môže zmeniť, keďže Vláda SR plánuje zaviesť nové opatrenia súvisiace s pandémiou koronavírusu.
Z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 sú od 16. 03. 2020 až do odvolania zatvorené všetky predškolské a školské zariadenia. Národná rada Slovenskej republiky prijala viacero zmien v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktoré riešia nároky rodičov v čase uzavretia predškolských a školských zariadení.
OČR na dieťa

Nárok na ošetrovné majú rodičia pri uzavretí školských a predškolských zariadení od prvého dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti, až do dňa skončenia tejto potreby. Ak si rodič (najmä z bratislavského kraja) uplatnil nárok na ošetrovné už v období od 10.3.2020 do 15.3.2020, kedy boli už niektoré školy zatvorené, nemusí podať novú žiadosť o ošetrovné od 16.3.2020, ak nárok na ošetrovné od dátumu podania trvá. Rodičom na OČR bude hradených po celú dobu uzatvorenia zariadení z dôvodu šírenia koronavírusu 55 % z ich hrubej mzdy.

Aby bol rodičom priznaný nárok na ošetrovné aj po 26.3.2020, je nevyhnutné do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovane na konci každého mesiaca zasielať čestné vyhlásenie, v ktorom sú uvedené skutočnosti, potrebné pre nárok na výplatu ošetrovného za príslušný mesiac (presné dni, kedy sa ktorý rodič o dieťa staral).

Na tento účel Sociálna poisťovňa pripravila formulár/tlačivo tu: Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné v súvislosti so šírením nákazy koronavírusu aj s postupom, ako ho vyplniť. Toto čestné vyhlásenie musí Sociálnej poisťovni poslať každý rodič osobitne za seba ku koncu každého mesiaca, za ktorý žiada vyplatiť ošetrovné.

Nárok na túto dávku má rodič, ak sa stará z dôvodu uzavretia predškolského a školského zariadenia alebo z dôvodu nariadenia karantény:

  • dieťa do dovŕšenia 11 rokov dieťaťa (10 rokov + 364 dní)– v tomto prípade ide o zdravé dieťa, ktoré je doma z dôvodu uzavretia zariadenia a nie je potrebné pre čerpanie tejto dávky dokladať potvrdenie pediatra
  • dieťa od dovŕšenia 11. roku veku po dovŕšenie 16. roku veku– v tomto prípade ide o dieťa, ktoré nie je spôsobilé mentálne alebo fyzicky sa samé o seba postarať, pričom v tomto prípade musí rodič  sociálnej poisťovni predložiť potvrdenie pediatra o stave dieťaťa
  • dieťa do 18 rokov– v tomto prípade ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ktorý je sociálnej poisťovni známy a preto nie je potrebné dodatočné potvrdenie od lekára  
  • dieťa, na ktoré doteraz rodič poberal rodičovský príspevok z úradu práce– nárok má rodič bez ohľadu na to, či rodič ukončil rodičovskú dovolenku skôr, ako malo dieťa tri roky, pričom v tomto prípade nemusí rodič  sociálnej poisťovni predložiť potvrdenie pediatra
  • dieťa bez ohľadu na to, či dieťa bolo umiestnené v škôlke, alebo sa oň starala opatrovateľka/starí rodičia, pričom v tomto prípade nemusí rodič sociálnej poisťovni predložiť potvrdenie pediatra

Nárok na ošetrovné si môže uplatniť len jeden z rodičov, aj keď majú viac detí, na ktoré by ošetrovné mohli poberať. Túto dávku nemôže poberať rodič, ktorý poberá materské alebo sám poberá nemocenské, lebo je práceneschopný. Avšak druhý rodič aj v takejto situácii môže ošetrovné na dieťa poberať. Rodičia sa v poberaní dávky môžu striedať, čo na konci mesiaca preukážu vo vyhlásení zaslanom sociálnej poisťovni.    

Priznanie a výplata dávky sa automaticky predlžuje aj na ďalší mesiac dovtedy, kým bude trvať krízová situácia a budú uzatvorené školské a predškolské zariadenia, či zariadenia sociálnych služieb.

Dávky sa vyplácajú pozadu, teda dávka za marec bude po jej posúdení vyplatená v aprílových výplatných termínoch (väčšinou okolo 15. dňa v mesiaci).

Všetky informácie o ošetrovnom, postupe pri podaní žiadosti a nových informáciách súvisiacich s vývinom situácie sú dostupné na stránke Sociálnej poisťovne https://www.socpoist.sk/

Téme OČR v čase pandémie počas letných prázdnin sa venujeme aj v článku Budú mať rodičia nárok na OČR v čase pandémie aj počas letných prázdnin?

Ďalšie články

Pracujem z domácnosti bez obmedzení, zamestnávateľ mi chce platiť len 80% platu
28.04.2020
Viac...
Mám nárok na OČR v čase letných prázdnin, ak som rodičom škôlkara?
30.04.2020
Viac...
Pracovný úraz a skončenie pracovného pomeru
19.06.2020
Viac...
Zobraziť všetky články