Sme právnici, ktorých spája viera, že pravidlá a zákony majú platiť pre všetkých rovnako. Chceme tu byť tak dlho, ako nás budete potrebovať.

Čo so školskými poplatkami, keď sú školy a škôlky momentálne zatvorené

17.04.2020
Situácia sa môže zmeniť z dôvodu ďalších potrebných zmien súvisiacich s pandémiou koronavírusu.
Z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 sú od 16. 03. 2020 až do odvolania zatvorené všetky predškolské a školské zariadenia. Toto opatrenie sa týka všetkých predškolských zariadení, základných a stredných škôl, základných umeleckých škôl, praktických škôl, odborných učilíšť či jazykových škôl bez ohľadu na ich zriaďovateľa.

Tým, že za niektoré predškolské a školské zariadenia sú rodičia detí, ktoré ich navštevujú, povinní platiť školské poplatky, vyvstáva otázka, čo so školskými poplatkami v čase, keď sú tieto zariadenia na základe rozhodnutia vlády zatvorené. Viacerí rodičia požadujú úľavy z poplatkov za čas, kedy ich dieťa zariadenie nemôže navštevovať.

Uvedené požiadavky poväčšine smerujú na materské školy a umelecké školy, keďže za tieto zariadenia rodičia najčastejšie platia školné. V menšej miere sa to týka základných a stredných škôl, keďže tie sú vo väčšine prípadov pre žiakov bezplatné, ale samozrejme otázka vzniká pri súkromných školách, kde sa školné tiež platí.

Napriek skutočnosti, že o plošnom prerušení vyučovania rozhodol štát, štát nemôže zároveň rozhodnúť o plošnom odpustení platenia školného pre všetky zariadenia. Je to z toho dôvodu, že nie je zriaďovateľom týchto zariadení, teda nemôže v tejto veci vydať žiadne všeobecne záväzné usmernenie platné pre všetky zariadenia.

Je v plnej kompetencii zriaďovateľov materských škôl, základných škôl, základných umeleckých škôl, školských klubov detí a centier voľného času či, a v akej miere, pri vyberaní poplatkov zohľadnia výnimočnosť tejto situácie.

Obecné materské školy

Výšku školného v materskej škole zriadenej obcou určuje obec všeobecne záväzným nariadením. V tomto všeobecne záväznom nariadení musí obec zohľadniť ustanovenie § 28 ods. 7 písm. b) zákona č. 245/2008 Z.z. školský zákon, podľa ktorého príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza v plnej výške za dieťa, ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo ak bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi. V týchto prípadoch by obec mala vo všeobecne záväznom nariadení určiť, že rodičia uhrádzajú iba pomernú časť určeného školného a túto výšku by mala stanoviť.  Ak obec takúto úpravu nemá, je možné o nej dodatočne rozhodnúť.

Niektoré samosprávy už toho času rozhodli, že poplatky za materské školy či detské kluby rodičia platiť v období pandémie nebudú, napríklad Bratislava. Bratislavskí starostovia sa na rokovaní Regionálneho združenia mestských častí hlavného mesta vo väčšine zhodli, že rodičia nebudú platiť poplatky za materské školy a školské kluby, ak tie budú pre opatrenia v súvislosti s novým koronavírusom zatvorené. Preplatky budú vrátené rodičom pri vyúčtovaní a postup vrátenia si každá mestská časť zabezpečí individuálne podľa platného všeobecne záväzného nariadenia. Iné samosprávny sú v procese prípravy všeobecne záväzných nariadení v tejto veci, napr. ako avizuje základná škola s materskou školou v Martine: https://zsdolinmt.edupage.org/news/

Súkromné zariadenia (súkromné materské školy, súkromné školy, súkromné umelecké školy)

Pokiaľ ide o súkromné materské školy a súkromné školy, vo vzťahu k plateniu školného je podstatný obsah zmluvy medzi zákonným zástupcom a materskou školou/školou. Súkromná materská škola/škola sa môže taktiež rozhodnúť, že bude postupovať podľa § 28 ods. 7 školského zákona a na základe rozhodnutia samotnej školy nebude požadovať celú úhradu školného ale len jeho pomernú časť. Ak sa zriaďovateľ súkromnej školy rozhodne, že bude postupovať podľa citovaného ustanovenia, je v plnom rozsahu v jeho pôsobnosti, akú výšku „pomernej“ časti bude zákonný zástupca platiť. Je potrebné zdôrazniť, že postupovať podľa § 28 ods. 7 školského zákona nie je povinnosťou súkromnej školy, ale môže tak urobiť na základe vlastného rozhodnutia.

Je potrebné si uvedomiť, že vzťah zákonného zástupcu so súkromnou škôlkou, súkromnou umeleckou školou či súkromnou školou je založený na súkromnej dohode, zmluve, z ktorej je pri riešení tejto situácie potrebné vychádzať. Je na samotnom súkromnom zaradení či vyjde klientom v ústrety a poplatky zníži. Mnohé súkromné zariadenia sa aj v tomto čase snažia poskytovať služby, napr. pripravujú online programy pre deti, online tvorivé dielne, či iné online edukatívne aktivity. Je však prirodzené, že rodičom tieto služby nestačia a rozhodnú sa poplatky neuhrádzať z dôvodu, že im nie je poskytovaná plnohodnotná služba. V prípade, ak sa rodič rozhodne bez dohody so zariadením neuhrádzať poplatky je nevyhnutné si uvedomiť následky, ktoré z toho môžu plynúť, napr. aj vylúčenie dieťaťa zo súkromného zariadenia z dôvodu neuhrádzania mesačných platieb. Aj v tomto prípade je potrebné sa riadiť uzavretou zmluvou a pozorne si preštudovať, aké konkrétne dôsledky môže mať neuhrádzanie platieb. Odporúčame Vám v každom prípade komunikovať so zariadením a zvážiť prípadné dôsledky. Je potrebné si uvedomiť aj skutočnosť, že nie všetky súkromné zariadenia si môžu dovoliť poskytovať zľavy z platieb, keďže nie všetky sú zaradené v sieti škôl. Zariadenia mimo siete sú závislé iba od financií rodičov. Majitelia niektorých súkromných zariadení sa snažia s rodičmi dohodnúť, či by boli ochotní zaplatiť aspoň tzv. udržiavací poplatok, ktorý by zabezpečil prežitie zariadenia počas krízy. Iné žiadajú polovicu poplatku a sú aj také, ktoré od rodičov žiadajú poplatok celý.

Základné umelecké školy, školské kluby detí a centrá voľného času

Školský zákon pri základných umeleckých školách, školských kluboch detí a pri centrách voľného času neupravuje zníženie príspevku z dôvodu prerušenia ich prevádzky zapríčinenej inými závažnými dôvodmi tak ako pri materských školách. Školský zákon upravuje len to, že zriaďovateľ týchto zariadení (najčastejšie je to obec, mesto a samosprávny kraj) rozhoduje o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za dieťa všeobecne záväzným nariadením a v ňom môže riešiť aj situáciu, ako naloží so školným v prípade prerušenia prevádzky.

Osobitný problém vo vzťahu k týmto zaradeniam je ten, že poplatky rodič platí vo väčšine prípadov vopred, to znamená, že mnohí rodičia už zaplatili školné napr. v základnej umeleckej škole na pol roka dopredu, teda napr. školné za hodiny klavíra v základnej umeleckej škole pre dieťa je zaplatené do júna 2020. Tieto zariadenia sú v ťažkej situácii, keďže nevedia, do kedy budú zatvorené a teda nevedie, za aký čas by mali školné rodičom vrátiť.

Podľa nášho názoru v čase, kedy už bude oficiálne deklarované, že zariadenia sa do konca školského roka neotvoria, je možné, aby zriaďovateľ týchto zariadení prijal všeobecne záväzné nariadenie (ak už nie je táto situácia v planom znení riešená), ktorým upraví, ako, či a v akej výške budú platby vrátené.   Zriaďovateľ pritom musí brať do úvahy aj to, či hodiny neprebiehajú online a teda vyučovanie sa nezastavilo.

Povinnosť zriaďovateľa takého zaradenia, riešiť spôsob vrátenia platieb, nevyplýva priamo zo zákona a je na rozhodnutí každého jedného zriaďovateľa, ako túto situáciu vyrieši. Z toho dôvodu Vám odporúčame sledovať oznámenia na webovej stránke zriaďovateľov a tiež prijaté nariadenia obce, mesta prípadne VÚC, ktoré sú tiež zverejňované na webových stránkach.

V súvislosti so zistením informácií o úhradách za školné Vám na základe vyššie uvedeného odporúčame takýto postup:
  1. Zistiť, kto je zriaďovateľom školského zariadenia, ktoré Vaše dieťa navštevuje. Uvedenú informáciu zistíte jednoducho na webovej stránke zariadenia, prípadne na stránke mesta, obce alebo vyššieho územného celku, ktoré informujú o tom, ktorým zariadeniam na svojom území sú zriaďovateľom.
  2. Vyhľadať informácie na webovej stránke zriaďovateľa, prípadne na úradnej tabuli zriaďovateľa, k poplatkom za školné v čase pandémie. Mnohí zriaďovatelia tak už urobili, a to buď vydali samostatný oznam, ktorý upresňuje aký postup v tejto veci zriaďovateľ zvolí, prípadne už o poplatkoch aj rozhodli.
  3. V prípade, ak zriaďovateľ nemá žiadne informácie zverejnené, kontaktujte ho s infožiadosťou v danej veci. Infožiadosť môžete poslať aj emailom.
  4. Sledujte na webovej stránke alebo na úradnej tabuli zriaďovateľa, či bolo prijaté všeobecne záväzné nariadenie o úprave úhrad na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v  školskom zariadení.
  5. V prípade ak dieťa navštevuje súkromné zariadenie, komunikujte so štatutárnym orgánom daného zariadenia. Odporúčame Vám preštudovať si zmluvu, ktorú ste so súkromným zariadením podpísali. Postupujte na základe zmluvy a v prípade potreby sa snažte so zariadením dohodnúť na inom spôsobe úhrady školného.

Ďalšie články

Odpustenie platenia odvodov do sociálnej poisťovne v čase pandémie
05.05.2020
Viac...
Nechcem chodiť do práce kvôli strachu z nákazy koronavírusom, ale práca z domu nie je možná
01.04.2020
Viac...
Musí sa domáca opatrovateľka podrobiť testu na koronavírus? – Váš námet
27.05.2020
Viac...
Zobraziť všetky články