Sme právnici, ktorých spája viera, že pravidlá a zákony majú platiť pre všetkých rovnako. Chceme tu byť tak dlho, ako nás budete potrebovať.

Má rodič v čase pandémie povinnosť vyučovať dieťa doma? Ak áno, za akých okolností? Má povinnosť zabezpečiť online komunikáciu s učiteľom?

29.04.2020
Situácia sa môže zmeniť z dôvodu ďalších potrebných zmien súvisiacich s pandémiou koronavírusu.
Z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 sú od 16. 03. 2020 až do odvolania zatvorené všetky predškolské a školské zariadenia. Vo vzťahu k samoštúdiu žiakov v čase pandémie Ministerstvo školstva SR vydalo usmernenie, ktorým navádza riaditeľov škôl, aby zabezpečili, podľa podmienok a možností, samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

V usmernení k pracovnoprávnym vzťahom v čase pandémie[1] ministerstvo uvádza, že ide o prerušenie vyučovania v škole, čím nie je vylúčená možnosť zabezpečenia vzdelávania, respektíve samoštúdia detí a žiakov inou formou, ako prezenčnou. A toto obdobie nie je obdobím školských prázdnin, ale ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19. Väčšina pedagógov deklaruje, že komunikujú so žiakmi cez rôzne aplikácie.

V tejto situácii je potrebné si uvedomiť, že zabezpečenie samoštúdia žiakov leží v prvom rade na pleciach riaditeľov škôl a pedagógov. Rodičovi z usmernení ministerstva školstva ani zo zákona v čase pandémie nevyplývajú žiadne špeciálne povinnosti. Nemožno od rodiča očakávať, že na seba preberie povinnosti učiteľa. Rola rodiča, v tejto situácii, je dohliadať na dieťa pri samoštúdiu.  Úlohou pedagógov je zadávať deťom také úlohy, aby boli pri nich čo najviac samostatné.

Žiadny zákon ani opatrenie nestanovuje povinnosť rodiča učiť sa so žiakom doma, taktiež nie je stanovená povinnosť zabezpečiť dieťaťu neobmedzený prístup na internet a online komunikáciu s pedagógom.

Mnohí rodiča musia pracovať z domu, aby zabezpečili finančné prostriedky, tak aby rodina mohla fungovať aj v čase krízy. Častokrát rodič nevyhnutne potrebuje využívať počítač alebo notebook, ktorý môže byť v mnohých rodinách jediným zariadením, ktorým rodina disponuje. Navyše, ak je v rodine viac detí, ktoré majú byť pripojené na internet a online komunikovať s učiteľom, pre rodinu s obmedzenými zdrojmi to predstavuje problém. Opatrenie ministerstva však tieto situácie nerieši a nestanovuje rodičom žiadne povinnosti.

Štátny pedagogický ústav na stránke ucimenadialku.sk v rámci odporúčaní k zadávaniu úloh online[2] odporúča, aby si pedagógovia v prvom rade overili, či všetci žiaci majú možnosť pripojenia, teda či majú mobilné telefóny, tablety, notebooky alebo počítače s pripojením na internet. V prípade, že v rodine je viac školopovinných detí a rodičia pracujú v tomto čase z domu, je vhodné, aby triedni učitelia a rodičia skoordinovali časové rozvrhy tak, aby nedochádzalo ku kolíziám v pripojení na internet. Ak deti nemajú z rôznych dôvodov možnosť pripojiť sa na internet (napr. doma im chýba akékoľvek zariadenie na pripojenie), pedagóg by mal zvážiť v prípade takejto rodiny zapožičanie tabletu zo školy alebo zadávanie úlohy cez telefón v kombinácii so zasielaním vytlačených zadaní. Pedagóg by sa mal usilovať byť s každým dieťaťom v kontakte aspoň takouto cestou.

Pre žiakov bez prístupu na internet je potrebné zabezpečiť vzdelávacie materiály a zoznam zadaní. V týchto prípadoch je potrebné spolupracovať s vedením školy, ktoré by malo komunikovať so samosprávami či zriaďovateľom. Dôležité je nezabudnúť na tieto deti a nevynechať ich pri online domácom vzdelávaní.

Štátny pedagogický ústav prostredníctvom portálu ucimenadialku.sk vydal prehľad podpory pre rodičov v čase pandémie v súvislosti so samoštúdiom detí, ktorý nájdete tu:  https://www.ucimenadialku.sk/podpora/pre-rodicov/

Rodičia by sa tiež však mali snažiť  vytvoriť podľa ich možností, čo najlepšie podmienky pre učenie detí doma. Je predsa ich zákonnou povinnosťou dbať o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky dieťaťa a neohrozovať jeho výchovu a vzdelávanie. Zákonný zástupca by mal komunikovať so školou a v prípade vzniku problémov so zabezpečením podmienok pre samoštúdium dieťaťa by mal aktívne túto vzniknutú situáciu ohlásiť a riešiť spolu s pedagógom dieťaťa a prípadne spolu s riaditeľom školy. 

[1] https://www.minedu.sk/usmernenie-k-pracovnopravnym-vztahom-v-suvislosti-s-opatreniami-prijatymi-12-marca-2020/

[2] https://www.ucimenadialku.sk/odporucania/zadavanie-uloh-online-rady-a-tipy/

Ďalšie články

Odpustenie platenia odvodov do sociálnej poisťovne v čase pandémie
05.05.2020
Viac...
Čo so školskými poplatkami, keď sú školy a škôlky momentálne zatvorené
17.04.2020
Viac...
Karanténa počas pandémie koronavírusu
27.05.2020
Viac...
Zobraziť všetky články