Sme právnici, ktorých spája viera, že pravidlá a zákony majú platiť pre všetkých rovnako. Chceme tu byť tak dlho, ako nás budete potrebovať.

Mám nárok na OČR v čase letných prázdnin, ak som rodičom škôlkara?

30.04.2020
Situácia sa môže zmeniť z dôvodu ďalších potrebných zmien súvisiacich s pandémiou koronavírusu.
Situácia v súvislosti s nárokom na ošetrovné počas uzatvorenia predškolských a školských zariadení je v materských školách a jasliach odlišná od situácie na školách.

Podľa školského zákona sa školský rok začína 1. septembra a končí 31. augusta nasledujúceho kalendárneho roka. Člení sa na obdobie školského vyučovania, po ktorého skončení nasleduje obdobie školských prázdnin. Organizáciu školského roka upravuje vyhláška Ministerstva školstva SR č. 231/2009 Z. z. [1], ktorá sa na materské školy nevzťahuje. Školské prázdniny sú teda určené pre školy, okrem materských škôl. Dochádzka dieťaťa do materskej školy je celoročná, preto ju nemožno obmedziť na obdobie školského vyučovania.

Podrobnosti o spôsoboch organizácie a zabezpečovania výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole ustanovuje vyhláška č. 306/2008 Z. z. o materskej škole [2]. Podľa § 2 ods. 6 tejto vyhlášky „V materskej škole s celodennou výchovou a vzdelávaním čas prevádzky určuje riaditeľ po prerokovaní so zákonnými zástupcami a po súhlase so zriaďovateľom. Prevádzku možno aj obmedziť alebo prerušiť. Cez letné prázdniny sa prevádzka materskej školy preruší najmenej na tri týždne z dôvodov potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpania dovolenky niektorých zamestnancov. Prerušenie alebo obmedzenie prevádzky materskej školy cez letné prázdniny oznámi riaditeľ spravidla dva mesiace vopred. V miestach, kde je viac materských škôl jedného zriaďovateľa, sa počas prerušenia prevádzky materskej školy deti sústreďujú do niektorej z nich. Prevádzka materských škôl môže byť dočasne prerušená aj zo závažných dôvodov, ktoré ohrozujú zdravie zverených detí alebo môžu spôsobiť závažné škody na majetku.“

V súčasnosti je prevádzka materských škôl uzatvorená na základe rozhodnutia úradu verejného zdravotníctva a to až do odvolania. Keďže sa na materské školy a jasle nevzťahuje režim organizácie školského roka, ktorý školský rok delí na školské vyučovanie a školské prázdniny, materské školy a jasle budú uzatvorené z dôvodu tohto rozhodnutia aj v prípade príchodu školských prázdnin, ak medzitým nedôjde k prehodnoteniu situácie.

Ak sa do času letných prázdnin nezmení rozhodnutie o uzatvorení prevádzok materských škôl, toto rozhodnutie bude naďalej platiť a bude tak splnená podmienka pre priznanie pandemického ošetrovného podľa § 39 ods. 1 písm. b) bod. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Do času dokiaľ budú materské školy a jasle zatvorené na základe rozhodnutia krízového štábu platí pre rodičov škôlkarov možnosť čerpať pandemické ošetrovné, pričom čas letných prázdnin neovplyvňuje nárok na toto čerpanie.

Viac informácií k ošetrovnému počas letných prázdnin, ak máte doma školáka nájdete tu.

Viac všeobecných informácií k OČR pre rodičov školákov a predškolákov nájdete tu.

 

[1] https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/231/20110101
[2] https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/306/20090901

Ďalšie články

HOMEOFFICE alebo za akých podmienok môžem robiť z domu
14.04.2020
Viac...
Budú mať rodičia nárok na OČR v čase pandémie aj počas letných prázdnin?
21.04.2020
Viac...
Nechcem chodiť do práce kvôli strachu z nákazy koronavírusom, ale práca z domu nie je možná
01.04.2020
Viac...
Zobraziť všetky články