Sme právnici, ktorých spája viera, že pravidlá a zákony majú platiť pre všetkých rovnako. Chceme tu byť tak dlho, ako nás budete potrebovať.

Nepodpísala som výpoveď a nastúpila na pandemickú OČR. Plynie mi výpovedná doba alebo som chránená? – Váš námet

12.06.2020
Situácia sa môže zmeniť z dôvodu ďalších potrebných zmien súvisiacich s pandémiou koronavírusu.
Výpoveď som dostala k 31.5.2020 (dali mi ju 28.5.2020). Výpoveď som nepodpísala a následne som sa dala od 29.5.2020 na pandemickú OČR. Výpoveď mi bola daná z dôvodu nadbytočnosti zamestnanca firmou pôsobiacou v potravinárstve. Plynie mi výpovedná doba od 1.6. alebo som “v ochrannej dobe” a výpovedná doba mi začne plynúť až po skončení pandemickej OČR? Tá mi platí v súčasnosti do 30.6.2020.

Odpoveď:

Úvodom je potrebné uviesť na pravú mieru, či daná výpoveď, bez ohľadu na čerpanie OČR, je platná. Vo všeobecnosti platí, že výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná. Vo svojom dotaze uvádzate, že ste výpoveď odmietli podpísať a nasledujúci deň ste začali čerpať pandemickú OČR.

Pri doručovaní výpovede sa predpokladá osobné doručovanie. Výpoveď musí byť riadne doručená podľa pravidiel, ktoré stanovuje Zákonník práce. Písomnosti zamestnávateľa týkajúce sa vzniku, zmeny a skončenia pracovného pomeru musia byť doručené zamestnancovi do vlastných rúk.

Písomnosti doručuje zamestnávateľ zamestnancovi na pracovisku, v jeho byte alebo kdekoľvek bude zastihnutý. Výpoveď doručuje zamestnávateľ zamestnancovi vo väčšine prípadov na pracovisku. Pri osobnom doručení je nevyhnutné, aby zamestnanec vlastným podpisom s uvedením dátumu prevzatie výpovede potvrdil.

Ak zamestnanec odmieta výpoveď prevziať, daná skutočnosť sa uvedenie na výpovedi a to tak, že zamestnanec na doručovanej výpovedi uvedie, že výpoveď odmieta prevziať, čo potvrdí svojim podpisom spolu s dátumom. Ak zamestnanec odmieta podpísať čokoľvek, aj to že odmieta prevziať výpoveď, zamestnávateľ môže túto skutočnosť sám uviesť na doručovanej výpovedi, avšak v takomto prípade musia byť pri tomto úkone prítomní dvaja svedkovia, ktorí túto skutočnosť potvrdia.

Zamestnávateľ môže po neúspešnom osobnom doručení výpovede na pracovisku alebo v bydlisku zamestnanca využiť doručenie výpovede poštou. Aj v takomto prípade musí byť zásielka určená do vlastných rúk, teda pôjde o doporučenú zásielku s doručenkou a poznámkou „do vlastných rúk”. Výpoveď doručovaná poštou sa považuje za doručenú, ak zamestnanec písomnosť prevezme a zamestnávateľovi sa vráti doručenka s podpisom a dňom prevzatia. Výpoveď sa považuje za doručenú aj v prípade, ak zamestnanec odmietne doručovanú písomnosť prevziať a tiež v prípade, ak poštový podnik vráti zásielku zamestnávateľovi ako nedoručiteľnú alebo doručenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím zamestnanca (napr. zamestnanec zámerne uvedie nesprávnu adresu).

Vo svojom podnete uvádzate, že ste výpoveď dostali avšak nepodpísali ste ju a na druhý deň ste začali čerpať pandemickú OČR.  Z Vášho podnetu nie je jasné, či pri odmietnutí boli dvaja svedkovia, ktorí odmietnutie prevzatia potvrdili alebo či Vám výpoveď nebol neskôr riadne doručená do vlastných rúk poštou. Na základe tejto skutočnosti nie je možné  jednoznačne odpovedať na Vaše otázky.

Parlament prijal v súvislosti s riešením dopadov pandémie COVID-19, okrem iného aj s cieľom udržať zamestnanosť, novelu Zákonníka práce, ktorá dáva odpoveď aj na otázku o plynutí výpovednej doby počas čerpania tzv. pandemického OČR. Novela zákona je účinná od 04.04.2020.

Čas plynutia OČR v bežnej situácii Zákonník práce nepovažuje za tzv. „ochrannú dobu“.  Vo všeobecnosti preto platí, že čerpanie OČR nemá vplyv na plynutie výpovednej doby. Situácia sa však v dôsledku pandémie vo vzťahu k OČR zmenila.

Kľúčovým na zodpovedanie tejto otázky je § 250b ods. 5 Zákonníka práce, podľa ktorého „Zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci aj počas jeho dôležitej osobnej prekážky v práci, ktorou je karanténne opatrenie alebo izolácia; za tento čas nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Zamestnanec, ktorý má dôležitú osobnú prekážku v práci z dôvodu karanténneho opatrenia, izolácie, osobného a celodenného ošetrovania chorého člena rodiny podľa osobitného predpisu alebo osobnej a celodennej starostlivosti o fyzickú osobu podľa osobitného predpisu, sa na účely § 64 posudzuje ako zamestnanec, ktorý je uznaný dočasne za práceneschopného….“[1]

Uvedené ustanovenie jednak znamená, že počas poberania pandemického OČR zamestnanec nemôže dostať výpoveď a ak ju dostal pred čerpaním pandemického OČR, výpovedná doba sa predlžuje až do ukončenia tejto OČR.  Tieto zmeny budú platiť nielen v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ale ešte aj počas dvoch mesiacov po ich odvolaní.

Toho času núdzový stav v Slovenskej republike stále platí.

S prihliadnutím na skutočnosť, že nie je jasné, či Vám výpoveď bola riadne doručená, nie je možné jednoznačne odpovedať na to, ako Vám bude plynúť výpovedná doba.

V prípade, ak Vám bola výpoveď riadne doručená alebo platí niektorý z vyššie uvedených predpokladov doručenia, výpovedná doba Vám podľa novely Zákonníka práce v súvislosti s riešením dopadov pandémie COVID-19 neuplynie skôr ako ukončíte OČR. V prípade, ak by výpovedná doba mala uplynúť neskôr ako deň ukončenia OČR platí pôvodná výpovedná doba.

V prípade, ak Vám výpoveď zo strany zamestnávateľa nebola do dnešného dňa riadne doručená podľa vyššie uvedených pravidiel,  sa v súčasnosti tým, že poberáte pandemickú OČR, nachádzate v ochrannej dobe. Zamestnávateľ Vám výpoveď z dôvodu nadbytočnosti zamestnanca dať nesmie v čase čerpania OČR.

Zákaz výpovede počas ochrannej doby sa nevzťahuje iba na prípady výpovede

  • zamestnávateľ alebo jeho časť sa zrušuje,
  • zamestnávateľ alebo jeho časť sa premiestňuje a zamestnanec (zákonom vymedzený typ zamestnancov) nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce,
  • z dôvodu, pre ktorý môže zamestnávateľ so zamestnancom okamžite skončiť pracovný pomer,
  • pre iné porušenie pracovnej disciplíny,
  • alebo ak zamestnanec z vlastnej viny stratil predpoklady na výkon dohodnutej práce podľa osobitného zákona;
[1] https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/311/20200404

Ďalšie články

Priebeh administratívnych či súdnych konaní a plynutie lehôt v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie
06.04.2020
Viac...
Nechcem chodiť do práce kvôli strachu z nákazy koronavírusom, ale práca z domu nie je možná
01.04.2020
Viac...
HOMEOFFICE alebo za akých podmienok môžem robiť z domu
14.04.2020
Viac...
Zobraziť všetky články